Hotărârea nr. 76/2001

76/27.03.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - B-dul Republicii " Timişoara
Hotararea Consiliului Local 76/27.03.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - B-dul Republicii " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 14165/16.03.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - B-dul Republicii " Timişoara , conform Proiectului nr.941-2000, întocmit de S.C. BAU - PROIECT , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic de Detaliu "Staţie distribuţie carburanţi - B-dul Republicii" Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 4 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 131152 Timişoara, cu nr.top.17352/1/2 având suprafaţa de 2300 mp. , proprietatea S.C. OMV România Mineraloel S.R.L. . Bucureşti.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- S.C. OMV România Mineraloel S.R.L Bucureşti;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI