Hotărârea nr. 75/2001

75/27.03.2001 privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - strada Brediceanu - Calea Circumvalaţiunii" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 75/27.03.2001
privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - strada Brediceanu - Calea Circumvalaţiunii" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 14166/16.03.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - strada Brediceanu - Calea Circumvalaţiunii " Timişoara , conform Proiectului nr. 07/03/2001, întocmit de S.C. VOLUM PROIECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic de Detaliu "Staţie distribuţie carburanţi -Strada Brediceanu - Calea Circumvalaţiunii" Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 4 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.104010 Timişoara, cu nr.top.1217/2, 1214/1 şi 1216, proprietatea S.C. TIMCO S.A. Timişoara. Suprafaţa afectată de amplasarea benzinăriei se va dezmembra din parcelele sus menţionate şi va fi de 528,70 mp.
Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliul Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- S.C. TEO şi MEDOIL S.R.L.;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI