Hotărârea nr. 72/2001

72/27.03.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona Antenelor" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 72/27.03.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona Antenelor" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 4128/16.03.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Zona Antenelor " Timişoara ,conform Proiectului nr. P 03 - 01, întocmit de UNIDESIGN, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic de Detaliu "Zona Antenelor" Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabiltate de 4 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 36 Timişoara, cu nr.top.1723/2/1/1/2 şi 1723/2/1/1/1/1, fiind proprietatea Direcţiei de Radio Televiziune Timişoara..
Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.100/28.04.1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Antenelor".

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliul Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Direcţiei de Radio Televiziune;
- S.C. "IULIUS GROUP" Iaşi;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.