Hotărârea nr. 70/2001

70/27.03.2001 privind amplasarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat în Timişoara, strada General Praporgescu nr.2
Hotararea Consiliului Local 70/27.03.2001
privind amplasarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat în Timişoara, strada General Praporgescu nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-4167/16.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă amplasarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat în Timişoara, strada General Praporgescu nr.2, în memoria lui Klapka Gyorgy, personalitate de frunte a revoluţiei maghiare din 1848. Autorizarea amplasării acestei plăci comemorative se va face în conformitate cu prevederile legale şi cu Regulamentul local de urbanism.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Uniunii Democrate Maghiare din România;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI