Hotărârea nr. 7/2001

7/29.01.2001 privind modificarea Organigramei Primăriei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 7/29.01.2001
privind modificarea Organigramei Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-794/19.01.2001 al Biroului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie siclială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.313/25.01.2000 - privind modificarea Organigramei aparatului propriu al Primăriei Municipiului Timişoara,;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.102/28.11.2000 - privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.139/19.12.2000 - privind preluarea personalului ce deserveşte Sala de Sport nr.2 şi Complexul Bega Timişoara şi aprobarea tarifelor de închiriere a acestor baze sportive;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. (d) şi art.44 lit. (u) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Organigramei Primăriei Municipiului Timişoara şi a numărului de posturi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Resurse Umane;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI