Hotărârea nr. 69/2001

69/27.03.2001 privind privind amplasarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.7
Hotararea Consiliului Local 69/27.03.2001
privind privind amplasarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă amplasarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.7, în memoria scriitorului bănăţean GRIGORE POPIŢI. Autorizarea amplasării acestei plăci comemorative se va face în conformitate cu prevederile legale şi cu Regulamentul local de urbanism.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Societăţii Literar-Artistice "Sorin Titel";
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI