Hotărârea nr. 66/2001

66/27.03.2001 privind privind anularea licitaţiei publice de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.12, ap.1
Hotararea Consiliului Local 66/27.03.2001
privind privind anularea licitaţiei publice de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.12, ap.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-3600/15.03.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa S.C. Luxten Lighting Company S.A.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi cultedin cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza proceselor - verbale din data de 18.01.2001 şi 14.03.2001 a Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.34/1998;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se anulează licitaţia organizată în data de 15.11.2000, pentru închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.12, ap.1, conform Procesului verbal din data de 18.01.2001 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă returnarea sumelor achitate de către S.C. Luxten Lighting Company S.A. pentru participarea la licitaţia menţionată la art.1. Cuantumul total al sumei este de 11.402.500 lei, conform Referatului SC2001-3600/15.03.2001 al Direcţiei Patrimoniu.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- S.C. Luxten Lighting Company S.A;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI