Hotărârea nr. 62/2001

62/27.03.2001 privind privind A NR.62 Din data de 27.03.2001 Pentru aprobarea vânzării în rate a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care fac obiectul H.G. nr. 389/1996, modificată
Hotararea Consiliului Local 62/27.03.2001
privind privind A NR.62 Din data de 27.03.2001 Pentru aprobarea vânzării în rate a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care fac obiectul H.G. nr. 389/1996, modificată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 3824/13.03.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Procesului verbal din data de 08.03.2001 încheiat de Comisia de negociere privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă vânzarea în rate a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în condiţiile prevăzute în Contractul de vânzare-cumpărare care constituie Anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI