Hotărârea nr. 60/2001

60/27.03.2001 privind privind prelungirea contractului de management al domnului NICOLAE MARCU- manager al Regiei Autonome de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 60/27.03.2001
privind privind prelungirea contractului de management al domnului NICOLAE MARCU- manager al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisie pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara nr. 2393/22.02.2001;
În baza Contractului de management nr. SC097-3160 din data de 20.03.1997;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(i) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se prelungeşte contractul de management al domnului Nicolae Marcu - manager al Regiei Autonome de Transport Timişoara- pentru o perioadă de 4 ani.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu, să renegocieze criteriile şi condiţiile care stau la baza contractului menţionat şi să semneze actul adiţional.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Domnului Nicolae Marcu;
- Mass-media locale

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI