Hotărârea nr. 6/2001

6/29.01.2001 privind privind validarea mandatului de consilier al doamnei LIDIA BRĂNUŢ
Hotararea Consiliului Local 6/29.01.2001
privind privind validarea mandatului de consilier al doamnei LIDIA BRĂNUŢ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală, republicată;
În baza Raportului Comisiei de Validare ;
Având în vedere Adresa NR.36/18.12.2000 a Partidului România Mare;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier al Doamnei LIDIA BRĂNUŢ

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Doamnei LIDIA BRĂNUŢ;
- Mass-media locale;

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE VALIDARE

RAPORT Cu privire la validarea alegerii consilierului local LIDIA BRĂNUŢ

Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali, aleasă în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală, republicată, verificând documentele cuprinse în dosarul de alegeri înaintat de Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1 , luând în considerare demisia din funcţia de consilier a domnului LUDOVIC MARDARI, ca urmare a alegerii ca deputat în Parlamentul României şi având în vedere Adresa Partidului România Mare .

PROPUNE:

Validarea mandatului consilierului local LIDIA BRĂNUŢ, în baza art.17 din Legea nr.69/1991.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI