Hotărârea nr. 59/2001

59/27.03.2001 privind inchiderea listelor de priorităţi pentru atribuirea de locuinţe din fondul locativ de stat, pe anul 2001
Hotararea Consiliului Local 59/27.03.2001
privind inchiderea listelor de priorităţi pentru atribuirea de locuinţe din fondul locativ de stat, pe anul 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-4063/15.03.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.372/2000 - privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
Având în vedere dispoziţiile art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închiderea listelor de priorităţi pentru atribuirea de locuinţe din fondul locativ de stat persoanelor îndreptăţite , pe anul 2001, conform Anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Comisia pentru repartizarea locuinţelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Membrilor Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ IOAN COJOCARI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI