Hotărârea nr. 56/2001

56/27.03.2001 privind privind aprobarea Metodologiei de reglementare a situaţiei garajelor construite pe domeniul public al municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 56/27.03.2001
privind privind aprobarea Metodologiei de reglementare a situaţiei garajelor construite pe domeniul public al municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001 - 4180/19.03.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(c), (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Metodologia de reglementare a situaţiei garajelor construite pe domeniul public al municipiului Timişoara şi neautorizate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.20/23.07.1996 - privind aprobarea metodologiei de reglementare a situaţiei garajelor construite pe domeniul public al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Tehnică , Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale;

Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI