Hotărârea nr. 54/2001

54/27.02.2001 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/22.02.2000 - privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul Podului Traian - mal drept, către Asociaţia Canal Bega
Hotararea Consiliului Local 54/27.02.2001
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/22.02.2000 - privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul Podului Traian - mal drept, către Asociaţia Canal Bega


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 5083/15.02.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 15.02.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.351 /22.02.2000 privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul Podului Traian - mal drept, către Asociaţia Canal Bega.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Asociaţiei Canal Bega Timişoara;
- Mass-media locale;

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI