Hotărârea nr. 5/2001

5/29.01.2001 privind validarea mandatului de consilier al domnului PETRU BUJOR
Hotararea Consiliului Local 5/29.01.2001
privind validarea mandatului de consilier al domnului PETRU BUJOR


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală, republicată;
În baza Raportului Comisiei de Validare ;
Având în vedere Adresa Partidului Democraţiei Sociale din România;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier al Domnului PETRU BUJOR.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Domnului PETRU BUJOR;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI IOAN COJOCARI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI