Hotărârea nr. 49/2001

49/27.02.2001 privind privind coparticiparea Consiliului Local la finanţarea Proiectului intitulat "Proiecte de reciclare pentru protejarea mediului şi reintegrare socială"
Hotararea Consiliului Local 49/27.02.2001
privind privind coparticiparea Consiliului Local la finanţarea Proiectului intitulat "Proiecte de reciclare pentru protejarea mediului şi reintegrare socială"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

ea Proiectului intitulat "Proiecte de reciclare pentru protejarea mediului şi reintegrare socială" Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr.SC 2001 - 2419/19.02.2001 al Serviciului Social din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Convenţia de participare la acest proiect, semnată de dl. GHEORGHE CIUHANDU - Primarul Municipiului Timişoara, la data de 22.12.1999;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (c) , (e), (p) şi (r) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă coparticiparea Consiliului Local al Municipiului Timişoara alături de Comunitatea Europeană, la finanţarea Proiectului intitulat "Proiecte de reciclare pentru protejarea mediului şi reintegrare socială" - acronim RECITRAVE - conform contractului nr. 00-0048/27.06.2000 încheiat cu Comisia Europeană în cadrul programului ECOS- OUVERTURE.

Art.2: Se aprobă finanţarea din bugetul local cap. 96.02.08 "Fonduri speciale" şi cap. 60.02.50 "Alte acţiuni privind asistenţa socială", a proiectului menţionat la art.1, cu suma estimată la 17.870 euro în natură şi respectiv cu suma estimată la 16.038 în euro, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de coparticiparea Consiliului Local la finanţarea acestui proiect , se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişioara şi Echipa de Proiect.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroul Relaţii Publice;
- Echipei de proiect;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI