Hotărârea nr. 48/2001

48/27.02.2001 privind privind completarea Hotărârii nr.17/1996 - privind Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 48/27.02.2001
privind privind completarea Hotărârii nr.17/1996 - privind Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Propunerea Domnului consilier DAN RADOSLAV;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17/23.07.1996 - privind Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/1996, modificată, se completează după cum urmează: La Secţiunea a IV-a "Procedura de vot" , se va introduce un nou articol 48* cu următorul cuprins:
Art.48*: Procedura de decernare a Titlului de Cetăţean de Onoare: - Titlurile de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara vor fi decernate în şedinţă
extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, convocată special în acest sens.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administraţie Locală şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI