Hotărârea nr. 43/2001

43/27.02.2001 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Preyer nr.7, către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat Timiş
Hotararea Consiliului Local 43/27.02.2001
privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Preyer nr.7, către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.DO6X1- 1023/19.01.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 15.02.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi art.84 alin.1 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în suprafaţă totală de 82,50 mp., situat la parterul şi subsolul imobilului din Timişoara, strada Preyer nr.7, pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat Timiş, cu destinaţia de arhivă.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI