Hotărârea nr. 42/2001

42/27.02.2001 privind privind eglementarea situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Timişoara, strada Proclamaţia de la Timişoara nr.5 (Bazar)
Hotararea Consiliului Local 42/27.02.2001
privind privind eglementarea situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Timişoara, strada Proclamaţia de la Timişoara nr.5 (Bazar)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza procesului-verbal din data de 15.02.2001 al Comisiei de aplicare a HCL nr.34/1998;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobilul din Timişoara, strada Proclamaţia de la Timişoara nr.5.

Art.2: Se aprobă încheierea pe o perioadă de 1 an a contractelor de închiriere între Primăria Municipiului Timişoara şi persoanele juridice care deţin spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situate în imobilul din Timişoara, strada Proclamaţia de la Timişoara nr.5, în baza unei fişe de calcul.

Art.3: Contractele de închiriere menţionate la art.1 şi 2 încetează de drept odată cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI