Hotărârea nr. 40/2001

40/27.02.2001 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Societatea Comercială "HORTICULTURA" S.A.
Hotararea Consiliului Local 40/27.02.2001
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Societatea Comercială "HORTICULTURA" S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2000 - 1632/05.02.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.129/28.11.2000 - privind numirea Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori a S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, modificată ;
În baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. (i) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se eliberează din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. "HORTICULTURA" S.A. , domnul LUDOVIC MARDARI.

Art.2: Se numeşte în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. "HORTICULTURA" S.A. , doamna LIDIA BRĂNUŢ.

Art.3: Începând cu data de 01.03.2001, Consiliul de Administraţie al S.C. "HORTICULTURA " S.A. va avea următoarea componenţă:

ANDREI DRĂGILĂ - manager S.C. HORTICULTURA S.A.
RODICA VLAD - consilier municipal
SIMION SURDAN - consilier municipal
SERGIU ŞTIRBU - consilier municipal
ŞTEFAN PACE - consilier municipal
LIDIA BRĂNUŢ - consilier municipal
MARIAN EPERIEŞ - Şef Birou Spaţii VerziArt.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. HORTICULTURA S.A.;
- D-nei Lidia Brănuţ;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI