Hotărârea nr. 4/2001

4/29.01.2001 privind încetarea mandatului de consilier al domnului LUDOVIC MARDARI
Hotararea Consiliului Local 4/29.01.2001
privind încetarea mandatului de consilier al domnului LUDOVIC MARDARI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere art.15 lit.(d) şi art.19 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală, republicată;
În baza demisiei din funcţia de consilier a domnului Ludovic Mardari;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se constată încetarea mandatului de consilier al Domnului LUDOVIC MARDARI, ca urmare a alegerii acestuia ca deputat în Parlamentul României.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Domnului LUDOVIC MARDARI;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI