Hotărârea nr. 380/2001

380/18.12.2001 privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobil
Hotararea Consiliului Local 380/18.12.2001
privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobil


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19899/10.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială , ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.3909/05.12.2001 a Direcţiei de Muncă şi Solidaritate Socială a Judeţului Timiş şi Adresa nr. 8181/06.12.2001 a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.85/2001 - privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se constituie Comisia de atestare a persoanelor fizice care candidează pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobil, având următoarea componenţă:
- preşedinte: DOREL BORZA - Viceprimar;
- membri: DANA DOBRIN - Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Timiş;
CONSTANTIN ZIDARU - Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş;
VALERICA JIVAN - Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
NICUŞOR CONSTANTIN MIUŢ - Director Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei
Municipiului Timişoara;
- observator: un reprezentant din partea F.A.L.T.

Art.2: Comisia constituită potrivit art.1, se organizează şi funcţionează în baza unui Regulament propriu de organizare şi funcţionare care va fi aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de atestare a persoanelor fizice care candidează pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobil.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor comisiei;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI