Hotărârea nr. 38/2001

38/27.02.2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Termoficare Calor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 38/27.02.2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Termoficare Calor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-2343/16.02.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.802B/15.02.2001 a Regiei Autonome de Termoficare Calor Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.j din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Termoficare Calor Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Termoficare Calor Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Corp Control Primar;
- R.A. Calor Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI