Hotărârea nr. 376/2001

376/18.12.2001 privind acordarea unor înlesniri la transportul în comun pentru pensionarii din municipiul Timişoara în anul 2002
Hotararea Consiliului Local 376/18.12.2001
privind acordarea unor înlesniri la transportul în comun pentru pensionarii din municipiul Timişoara în anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19859/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. d şi s din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Având în vedere prevederile art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: În anul 2002 se reduce cu 50% costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pe o linie sau două linii, pentru pensionarii cu domiciliul în Timişoara, având un venit lunar cuprins între 800.000 - 1.500.000 lei.

Art.2: În anul 2002 se reduce cu 90% costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pe o linie sau două linii, pentru pensionarii cu domiciliul în Tmişoara, având un venit lunar sub 800.000 lei.

Art.3 : În anul 2002 se reduce cu 90% costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pe o linie sau două linii, pentru pensionarii cu domiciliul în Timişoara, având vârsta peste 70 ani.

Art.4: Regia Autonomă de Transport Timişoara are obligaţia de a verifica până în data de 5 a lunii în curs, pentru luna precedentă, situaţia persoanelor decedate - la Biroul Decese din cadrul Primăriei - în vederea actualizării decontului de subvenţii privind reducerile acordate mai sus.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI