Hotărârea nr. 373/2001

373/18.12.2001 privind indexarea taxei de concesionare a terenurilor de pe domeniul public şi privat în municipiul Timişoara pentru construire de garaje
Hotararea Consiliului Local 373/18.12.2001
privind indexarea taxei de concesionare a terenurilor de pe domeniul public şi privat în municipiul Timişoara pentru construire de garaje


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19638/05.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Nr.6803/13.11.2001 a Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Generală de Statistică Regională;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.182/1997 - privind modificarea taxei de concesionare a terenurilor proprietate de stat destinate construirii de garaje în Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.144/2000 - privind indexarea taxei de concesiune a domeniului public în Municipiul Timişoara;
Având în vedere Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2002 , taxa minimă de concesiune a terenurilor din domeniul public şi privat al statului şi/sau al unităţii administrativ teritoriale , destinate construirii de garaje, se indexează cu coeficientul de 30,8%, rezultând taxa de 46.800 lei/mp/an.
Indexarea taxei de concesiune cu 30,8 % se aplică contractelor de concesiune aflate în derulare.

Art.2: Taxa de concesiune aprobată prin prezenta hotărâre constituie taxa minimă de pornire pentru viitoarele licitaţii.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI