Hotărârea nr. 371/2001

371/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2000 privind efectuarea transportului public de persoane între Municipiul Timişoara şi localităţile învecinate
Hotararea Consiliului Local 371/18.12.2001
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2000 privind efectuarea transportului public de persoane între Municipiul Timişoara şi localităţile învecinate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-19870/07.12.2001 al cadrul Primarului Municipiului Timişoara- domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism, sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2000 privind efectuarea transportului public de persoane între Municipiul Timişoara şi localităţile învecinate, modificată;;
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi Normele metodologice de aplicare a acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2000, astfel:
" Art.1: Începând cu 01.01.2002, pentru fiecare localitate învecinată se stabileşte o singură staţie de urcare-coborâre a călătorilor pe raza municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art.2: Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2000 se modifică în mod corespunzător.
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.140/2000 rămân neschimbate.

Art. 3: La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.26/2001 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/2000.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Autorităţii Rutiere Române;
- Primăriilor prevăzute în Anexa la hotărâre;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTRIBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI