Hotărârea nr. 370/2001

370/18.12.2001 privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
Hotararea Consiliului Local 370/18.12.2001
privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - Domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1998 - privind utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere Procesul verbal din data de 17.10.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr. 34/1998;
Având în vedere H.G.nr. 1275/07.12.2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea contractului de inchiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1998 modificată, începând cu 01.01.2002, astfel:
Art.11 , paragraful 3) se completează cu lit. (f): "Contractul de închiriere se reziliază de drept fără punerea în întârziere a chiriaşului, dacă acesta nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni."
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI