Hotărârea nr. 368/2001

368/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, P-ţa E. Murgu către Consiliul Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări
Hotararea Consiliului Local 368/18.12.2001
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, P-ţa E. Murgu către Consiliul Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19841/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, P-ţa E. Murgu către Consiliul Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică alin. 2 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2001 astfel:
" Taxa de concesiune este de 70.965 lei/mp/an conform Raportului de evaluare nr. SC2001- 19072/07.12.2001 şi se indexează anual cu rata inflaţiei."

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2001 rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI