Hotărârea nr. 365/2001

365/18.12.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Staţie distribuţie carburanţi - Calea Aradului nr.14" în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 365/18.12.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Staţie distribuţie carburanţi - Calea Aradului nr.14" în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19754/06.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 72/27.03.2001 - privind aprobarea PUD "Zona Antenelor" Timişoara;
În baza dispoziţiilor HG. nr. 525/1996 - privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere prevederile Art. 25 Alin. 1 şi a Anexei nr. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art.38 lit. (c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Staţie distribuţie carburanţi , Calea Aradului nr.14 " în Municipiul Timişoara ,conform Proiectului nr. 33/2001 , întocmit de S.C. Arhitect Buşilă S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Staţie distribuţie carburanţi, Calea Aradului nr. 14" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 2 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.113873 Timişoara, cu nr. top 1723/2/1/1/1/2, în suprafaţă de 1100 mp., fiind proprietate privată.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Se ridică interdicţia temporară de construire prin schimbarea de funcţiune a terenului menţionat la Art.1.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. MV PROPERTIES S.R.L. Bucureşti;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI