Hotărârea nr. 364/2001

364/18.12.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex Comercial S.C. Vivefin S.R.L."
Hotararea Consiliului Local 364/18.12.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex Comercial S.C. Vivefin S.R.L."


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17861/08.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În baza art.25 alin (1) şi a Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Complex comercial S.C. Vivefin S.R.L.", străzile Brâncoveanu - Romulus ,Timişoara, conform Proiectului nr.75/2001 întocmit de S.C. Architecture Design S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu " Complex comercial S.C. Vivefin S.R.L." Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 (doi) ani.
Terenul studiat este înscis în C.F. nr. 5323 Timişoara , cu nr.top 12427, 12428/1, 12434-12435/1 având o suprafaţă de 3531 mp., proprietar fiind S.C. Cheikh S.R.L.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Architecture Design S.R.L.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI