Hotărârea nr. 363/2001

363/18.12.2001 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei parcele de 30000 mp. teren în Parcul Industrial Freidorf Timişoara, în vederea realizării unei unităţi industriale
Hotararea Consiliului Local 363/18.12.2001
privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei parcele de 30000 mp. teren în Parcul Industrial Freidorf Timişoara, în vederea realizării unei unităţi industriale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19835/07.12.2001 al cadrul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică,amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.38 lit. f şi h din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se concesionează prin licitaţie publică terenul în suprafaţă de 30.000 mp din suprafaţa totală de 60 ha şi 4795 mp. înscris în CF nr. 4252 Freidorf, cu nr. top 315/a- 317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1, în vederea construirii unei unităţi industriale.
Dezmembrarea suprafeţei de teren menţionată şi scoaterea acesteia din circuitul agricol sunt în sarcina adjudecatarului licitaţiei.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini şi Raportul de evaluare care stau la baza concesiunii şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Autorizaţia de construire se va obţine în termen de 9 luni de la data incheierii contractului de concesiune iar finalizarea lucrărilor şi începerea producţiei se vor realiza în termen de 12 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de construire, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale.
Nerespectarea condiţiilor de mai sus duce la anularea contractului de concesiune.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI