Hotărârea nr. 362/2001

362/18.12.2001 pentru modificarea Planului Urbanistic de Detaliu " Parcul Industrial Freidorf " Timişoara
Hotararea Consiliului Local 362/18.12.2001
pentru modificarea Planului Urbanistic de Detaliu " Parcul Industrial Freidorf " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19833/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. c, f şi k din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Planul Urbanistic de Detaliu " Parcul Industrial Freidorf " Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Modificările Planului Urbanistic de Detaliu " Parcul Industrial Freidorf " Timişoara se integrează în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf cu nr. top 315/a- 317/1; 1148/a/1/8/2 şi 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1 având o suprafaţă totală de 60 ha şi 4795 mp.
Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor, a amenajărilor, a reţelelor şi a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legi nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentului General de Urbanism.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI