Hotărârea nr. 360/2001

360/18.12.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Sediu ELCO, Calea Buziaşului Timişoara "
Hotararea Consiliului Local 360/18.12.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Sediu ELCO, Calea Buziaşului Timişoara "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-20202/12.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/30.10.2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9306 mp. situat în incinta S.C. Electroconstrucţia Elco S.A. Timişoara, str. Cerna nr. 5;
Având în vedere Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În baza art. 25 al. 1 şi a Anexei nr. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urnbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " Sediu ELCO, Calea Buziaşului Timişoara " conform Proiectului nr. 05-11-01/2001 întocmit de MG Building Design S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanisitc Zonal " Sediu ELCO, Calea Buziaşului Timişoara " se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 1 Timişoara cu nr. top 8573/1/1/2/2/2; 8573/1/1/2/3 având o suprafaţă afectată de studiu de 9306 mp.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Electroconstrucţia Elco S.A. Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI