Hotărârea nr. 359/2001

359/18.12.2001 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 434/2000 privind închirierea "Stadionului Municipal" Timişoara către I.C.S. Sport Management, Hotărârii Consiliului Local nr. 458/2000 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 434/2000, Hotărârii Consiliului Local nr. 222/18.09.2001 pentru modificarea Contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2000 şi rezilierea Contractului de închiriere a Stadionului Municipal
Hotararea Consiliului Local 359/18.12.2001
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 434/2000 privind închirierea "Stadionului Municipal" Timişoara către I.C.S. Sport Management, Hotărârii Consiliului Local nr. 458/2000 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 434/2000, Hotărârii Consiliului Local nr. 222/18.09.2001 pentru modificarea Contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2000 şi rezilierea Contractului de închiriere a Stadionului Municipal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 al. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă următoarele Hotărâri ale Consiliului Local:
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 434/18.04.2000 privind închirierea " Stadionului Municipal " către I.C.S. Sport Management;
b) Hotărârea Consiliului Local nr. 458/23.05.2000 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 434/18.04.2000 privind închirierea " Stadionului Municipal " către I.C.S. Sport Management.
c) Hotărârea Consiliului Local nr 222/18.09.2001 pentru modificarea Contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2000.

Art.2: Se reziliază Contractul de închiriere a Stadionului Municipal încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi I.C.S. Sport Management.

Art.3: Începând cu data de 01.12.2001, Stadionul Municipal împreună cu personalul de întreţinere trece la Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
Cheltuielile ocazionate cu întreţinerea Stadionului Municipal şi plata personalului se suportă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- I.C.S. Sport Management;
- F.C. Politehnica Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI