Hotărârea nr. 351/2001

351/18.12.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr.4 , către Fundaţia Constantin Titel Petrescu
Hotararea Consiliului Local 351/18.12.2001
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr.4 , către Fundaţia Constantin Titel Petrescu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. PA8XI-3006/18.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.21/23.10.2001 a Partidului Social Democrat Român ;
Având în vedere Procesul-Verbal din data de 17.10.2001 al Comisiei pentru aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/1998, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr.4, în suprafaţă de 55,65 mp., pe bază de contract de închiriere, începând cu data de 01.01.2002, pe o perioadă de 5 ani, către Fundaţia Constantin Titel Petrescu, având destinaţia sediu fundaţie

Art.2: Se reziliează Contractul de închiriere nr.1234/2001 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Partidul Social Democrat Român Filiala Timiş.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Fundaţiei Constantin Titel Petrescu;
- Partidului Social Democrat Român - Filiala Timiş
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTURBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI