Hotărârea nr. 350/2001

350/18.12.2001 privind vânzarea spaţiului comercial situat în Piaţa Victoriei nr.5 deţinut de S.C. UNTIM S.A., care face obiectul H.G. 389/1996, modificată
Hotararea Consiliului Local 350/18.12.2001
privind vânzarea spaţiului comercial situat în Piaţa Victoriei nr.5 deţinut de S.C. UNTIM S.A., care face obiectul H.G. 389/1996, modificată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-18079 /20.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal nr.SC2001-18079/12.11.2001 al Comsiei de negociere constituită potrivit prevederilor H.G. nr.505/1998;
În baza prevederilor art.6 şi 7 din Normele metodologice privind vânzarea către actualii deţinători a unor spaţii comerciale construite din fondurile statului şi aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, cuprinse în H.G. nr.505/1998;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (h) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă vânzarea spaţiului comercial deţinut de S.C. UNTIM S.A., situat în Piaţa Victoriei nr.5 - Timişoara, la preţul de 2.467.888.800 lei negociat cu comerciantul de către Comisia de negociere a Primăriei Municipiului Timişoara , conform Procesul -Verbal nr.SC2001-18079/12.11.2001 care constituie Anexă prezenta hotărâre.
Art.2: Contractul de vânzare- cumpărare se va încheia în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri .
Până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, S.C. UNTIM S.A., are obligaţia achitării tuturor debitelor existente către stat. În caz contrar contractul de vânzare cumpărare nu se va încheia.

Art.3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 234/18.09.2001 - privind aprobarea procesului-verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea spaţiului comercial din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.5, care face obiectul H.G. 389/1996, modificată, deţinut de S.C. UNTIM.S.A.
Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. UNTIM S.A.
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI