Hotărârea nr. 349/2001

349/18.12.2001 privind privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.505/1998
Hotararea Consiliului Local 349/18.12.2001
privind privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.505/1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19822/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.505/1998 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.389/1996 privind transmiterea unor spaţii comerciale aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome către actualii deţinători şi pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia ;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr. 140/1999, nr.151/2000, nr.63/2001, nr.65/2001, nr.184/2001 şi 284/2001;
Având în vedere Procesul - Verbal nr. 19649 / 22.11.2001 al Comisiei de negociere constituită în baza H.G. nr.389/1996, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ce se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.505/1998 privind vânzarea către actualii deţinători a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în imobile construite din fondurile statului, până la 31.03.2002, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Agenţilor comerciali prevăzuţi în Anexa la hotărâre;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI