Hotărârea nr. 341/2001

341/27.11.2001 privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. .343/2000, nr.43/2000 şi nr.150/2000
Hotararea Consiliului Local 341/27.11.2001
privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. .343/2000, nr.43/2000 şi nr.150/2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-18417/15.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.2,4 şi 5 din Ordonanţa de Urgenţă nr.60/2001 - privind achiziţiile publice;
În temeiul art.4 şi art.5 din Legea nr.326/2001 - privind serviciile publice de gospodărie comunală;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă:
- Hotărârea Consiliului Local nr.343/22.02.2000 - privind atribuirea directă, printr-un contract de concesiune a activităţilor de executare a lucrărilor de reparaţii, investiţii şi fond special drumuri, Societăţii Comerciale "Drumuri Municipale" S.A. Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr.43/28.09.2000 - privind aprobarea încheierii Contractului de antrepriză pentru lucrări de reparaţii în construcţii, între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr.150/19.12.2000 - pentru prelungirea contractului de concesiune nr.7/2000 - privind lucrările horticole de amenajare şi întreţinere a unor spaţii verzi, încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Horticultura S.A.
Art.2 :. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Horticultura S.A.
- S.C. Drumuri Municipale S.A.;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI