Hotărârea nr. 336/2001

336/27.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 336/27.11.2001
privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18506/19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.72 lit.(b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/1998 - privind energia electrică şi termică;
În baza prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiile de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din Municipiul Timişoara şi includerea fondurilor necesare realizării acestor obiective în lista de investiţii pe anul 2002, astfel:
- Lucrarea nr.1412/2001 "Extindere reţele electrice în Timişoara, Zona Canal Laker - Freidorf"
- Lucrarea nr.8606/1998 "Extindere reţele electrice în Timişoara, strada Liliacului"
- Lucrarea nr.9557/2000 - vol.B "Extindere reţele electrice strada Lidia , Muzicescu, Calea Urseni, Calea Martirilor - Timişoara"
- Lucrarea nr.9557/2000 - vol. C "Extindere reţele electrice strada Lidia, Muzicescu, Calea Urseni, Calea Martirilor - Timişoara"

Art.2: Finanţarea obiectivelor prevăzute la art.1 se face din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI