Hotărârea nr. 322/2001

322/27.11.2001 privind sistarea spargerilor în carosabil şi trotuare din îmbrăcăminţi rutiere permanente în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 322/27.11.2001
privind sistarea spargerilor în carosabil şi trotuare din îmbrăcăminţi rutiere permanente în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17523/02.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, indicator C56-85;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: În perioada 01.12.2001 - 01.03.2002, în municipiul Timişoara se sistează executarea lucrărilor de gospodărie comunală care necesită spargeri în carosabil şi trotuare, executate din îmbrăcăminţi rutiere permanente.

Art.2: Fac excepţie de la prevederile art.1 următoarele categorii de lucrări:
- intervenţii în caz de avarii, lucrări de interes local, lucrări cu caracter pronunţat de urgenţă, executate cu aprobarea Primarului sau Viceprimarului Municipiului Timişoara;
- lucrări executate în carosabil din pământ, macadam, piatră cubică;
- lucrări executate în carosabil şi trotuar din imbrăcăminţi rutiere permanente aflate într-un stadiu avansat de degradare.

Art.3 : Nerespectarea prevederilor art.1 şi 2 se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.453/2001 şi cu Hotărârea Consiliului Local nr.45/1993, modificată.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiilor autonome şi Societăţilor comerciale cu atribuţii de executare a lucrărilor de gospodărie comunală;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI