Hotărârea nr. 321/2001

321/27.11.2001 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/10.07.2001 - privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 321/27.11.2001
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/10.07.2001 - privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnului consilier municipal PETRU BUJOR;
Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17638/05.11.2001al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism , sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (t) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/2001, cu Anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care va redacta şi forma finală a hotărârii completate.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Inspecţie Comercială;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.321/27.11.2001

CONTRAVENȚIILE PRIVIND COMERȚUL STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Art.l Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.500.000 și 2.500.000 lei următoarele fapte:

  • a) comercializarea oricăror produse fără autorizație de comerț stradal sau fără respectarea mențiunilor de pe acesta;

  • b) utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de Primăria Municipiului Timișoara;

Art.2 - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 și 15.000.000 lei următoarele fapte:

  • a) utilizarea rulotelor de alt tip decât ccl comercial, ncomologatc și ncînmatnculatc;

557

  • b) amplasarea teraselor sezoniere și a vitrinelor și lăzilor frigorifice în alte locuri decât în imediata vecinătate a unității comerciale proprii:

  • c) amplasarea mobilierului siradal in fața unităților comercialecu sediu fix, atunci când acesta nu aparține unităților respective;

  • d) comercializarea produselor agroalimcntarc la mai puțin de 500 de metri față de piețele de același profil:

Art.3 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 și 10.000.000 lei următoarele fapte:

  • a) amplasarea mobilierului stradal și a rulotelor sau amenajarea teraselor sezoniere pe spațiile verzi;

  • b) neafișarea datelor de identificare ale comerciantului și a numărului autorizației de comerț stradal.

  • c) neefectuarea salubrizării permanente a amplasamentului;

  • d) stocarea produselor în cantități mari pe amplasamentul deținut, creându-se astfel un aspect inestetic:

ȘEF SERV.INSPECȚIA COMERCIALĂ

MAYER SORIN