Hotărârea nr. 320/2001

320/27.11.2001 pentru efectuarea unui studiu privind eficienţa activităţii staţiei de producere a mixturilor asfaltice, din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.
Hotararea Consiliului Local 320/27.11.2001
pentru efectuarea unui studiu privind eficienţa activităţii staţiei de producere a mixturilor asfaltice, din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18682/20.11.2001 Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f), (i) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă efectuarea unui studiu privind eficienţa activităţii staţiei de producere a mixturilor asfaltice, din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI