Hotărârea nr. 317/2001

317/27.11.2001 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în zona I. Slavici I+II (Freidorf), din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 317/27.11.2001
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în zona I. Slavici I+II (Freidorf), din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-18566/19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.2 lit.(j) din Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (f) şi (g) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona I. Slavici I+II (FReidorf) , din Municipiul Timişoara.
Finanţarea lucrărilor se face în totalitate de către concesionar.

Art.2: Caietul de Sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în zona I. Slavici I+II (Freidorf) din Municipiul Timişoara va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art. 3 : De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 259/18.09.2001 - privind realizarea obiectivului de investiţie "Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara - Zona I. Slavici I şi II - Freidorf".

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei Nădejdea Freidorf;;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI