Hotărârea nr. 314/2001

314/27.11.2001 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului VASILE PINTEA
Hotararea Consiliului Local 314/27.11.2001
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului VASILE PINTEA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-16482/16.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Propunerea domnului consilier Iustin Furdui;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului VASILE PINTEA , pentru întreaga sa activitate artistică, prin care a participat la creşterea prestigiului Timişoarei pe plan internaţional.
Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI