Hotărârea nr. 310/2001

310/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la publicarea Calendarului Activităţilor Organizaţiilor Neguvernamentale
Hotararea Consiliului Local 310/01.11.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la publicarea Calendarului Activităţilor Organizaţiilor Neguvernamentale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 15136/20.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit.(d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la publicarea Calendarului Activităţilor Organizaţiilor Neguvernamentale.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru editarea calendarului prevăzut la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de editarea acestui calendar se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Agenţiei pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI