Hotărârea nr. 302/2001

302/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării " MEDIA ŞI ORAŞUL"
Hotararea Consiliului Local 302/01.11.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării " MEDIA ŞI ORAŞUL"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-16548/17.10.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 şi art.29 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art. 38 lit. (d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării " MEDIA ŞI ORAŞUL" ce va avea loc în data de 16 decembrie 2001 la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestarea prevăzută la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. SUBCONTROL S.R.L.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI