Hotărârea nr. 298/2001

298/01.11.2001 privind pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/1992 - privind asigurarea şi păstrarea liniştii publice pe teritoriul municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 298/01.11.2001
privind pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/1992 - privind asigurarea şi păstrarea liniştii publice pe teritoriul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16077/09.10.2001 al Serviciului Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere propunerea domnului consilier PETRU BUJOR;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 pct 28 şi 29 din Legea nr.61/1991 - privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(q) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.33/1992 - privind asigurarea şi păstrarea liniştii publice pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI