Hotărârea nr. 292/2001

292/01.11.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe-Mureş - Muzicescu - Bd.Sudului "Timişoara
Hotararea Consiliului Local 292/01.11.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe-Mureş - Muzicescu - Bd.Sudului "Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16751/19.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere prevederile art.25 alin.1 şi Anexei 1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe Mureş - Muzicescu - Bd.Sudului" Timişoara conform Proiectului nr.128/2001 întocmit de arh.Anghel Constantin , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.117696 Timişoara cu nr.top.14334/2;14335,14336, 14337,14338 în suprafaţă totală de 42.500 mp., proprietate privată.
Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe Mureş-Muzicescu - Bd.Sudului" se va integra în Planul Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.

Art.2: Reglemetările privind autorizarea construcţiilor se fac în conformitate cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi cu prevederile Regulamentului Local de Urbansim.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbansim din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Domnului Mania Ioan;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI