Hotărârea nr. 290/2001

290/01.11.2001 privind alocarea unei sume din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/1999
Hotararea Consiliului Local 290/01.11.2001
privind alocarea unei sume din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Rezoluţia nr.5/30.10.2001 a Comisiei de monitorizare, jurizare a activităţii de sport, cultură, artă şi ştiinţă;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 8/1999 privind înfiinţarea Serviciului Public de sport, cultură, artă şi ştiinţă, precum şi instituirea unei taxe speciale pentru finanţarea activităţilor respective;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 73/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de sport, cultură, artă şi ştiinţă din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. d şi p din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei din fondul creat din încasarea taxei speciale instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/1999 către echipa de fotbal F.C. POLITEHNICA Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă;
- F.C. POLITEHNICA Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI