Hotărârea nr. 29/2001

29/27.02.2001 privind alocarea sumei de 6 miliarde lei pentru finalizarea investiţiei "Centrul de cazare sportivi" în incinta bazei sportive a Primăriei Timişoara ,situată în Zona Stadion
Hotararea Consiliului Local 29/27.02.2001
privind alocarea sumei de 6 miliarde lei pentru finalizarea investiţiei "Centrul de cazare sportivi" în incinta bazei sportive a Primăriei Timişoara ,situată în Zona Stadion


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-1821/08.02.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.148/19.12.2000 - privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a unei baze sportive şi de agrement situată în Zona Stadion, aflată în proprietatea S.C. I.C.M Timiş S.A.;
Având în vedere art.11 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(e) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 6 miliarde lei pentru finalizarea lucrărilor de investiţii la "Centrul de cazare sportivi" din incinta bazei sportive a Primăriei Municipiului Timişoara, situată în Zona Stadion.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI