Hotărârea nr. 289/2001

289/01.11.2001 privind dotarea cu autoturisme a Primăriei Municipului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 289/01.11.2001
privind dotarea cu autoturisme a Primăriei Municipului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16528/17.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
În baza prevederilor art.1 pct.7 din Hotărârea Guvernului nr.966/1998 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.841/1995 - privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă păstrarea în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara a următoarelor autoturisme:
- DAEWOO LEGANZA cu nr. de înmatriculare TM 01 PMT;
- DAEWOO LEGANZA cu nr. de înmatricukare TM 15 PMT;
- DAEWOO NUBIRA cu nr. de înmatriculare TM 06 PMT;
- FORD ESCORT cu nr. de înmatriculare TM 02 PMT;
- DACIA 1307 cu nr. de înmatriculare TM11 PMT.

Art.2: Se aprobă stocarea şi trecerea în parcul rece în vederea declanşării procedurilor de vânzare prin licitaţie a unui număr de 6 (şase) autoturisme, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.,

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI